zastosowanie do napraw pozagwarancyjnych wykonywanych przez firmę Xiaomi Outlet NIP 5212877555

z siedzibą Metro Ratusz Arsenał lokal 007 00-240 Warszawa.

2. Oddanie urządzenia do serwisu Xiaomi Outlet jest tożsame z bezwzględną akceptacją niniejszego regulaminu.

Zabezpieczenia i blokady smartfona

1. Klient oddając telefon do serwisu zobowiązany jest do usunięcia blokad sprzętowych tj. usunięcie hasła Android oraz wylogowanie się z konta Xiaomi.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia danych jeśli będzie wymagała tego naprawa smartfona lub w przypadku gdy

wyżej wymieniona blokada będzie blokować dostęp do menu diagnostycznego w smartfonie.

3. W przypadku wymiany LCD jeśli klient nie wyrazi zgody na usunięcie danych z telefonu zarazem nie udostępniając hasła blokady ekranu

wszelkie roszczenia związane z przebarwieniami na LCD lub nieprawidłową responsywnością dotyku nie będą uwzględniane.

Telefony po kontakcie z cieczą

1. Naprawa telefonu po kontakcie z cieczą nie podlega świadczeniu gwarancyjnemu lub w przypadku wymianie określonego podzespołu np. wyświetlacz, układ ładowania

gwarancja ograniczona odnosi się do wymienionego podzespołu.

Uszkodzenia mechaniczne / wymiana LCD

1. W przypadku urządzeń które uległy uszkodzeniu mechanicznemu tj upadkom i ich wynikowej w postaci stłuczonych ekranów serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za usterki ukryte które mogły powstać wskutek upadku.

2. W przypadku urządzeń które uległy uszkodzeniu mechanicznemu niektóre usterki mogą ujawnić się nawet do kilku miesięcy po zdarzeniu.

Części zamienne

1. Serwis Xiaomi Outlet korzysta, jeśli to możliwe, z oryginalnych części zamiennych ma to zastosowanie do wszystkich napraw

co do których klient nie doprecyzował rodzaju użytej części zamiennej zgodnie z powyższym domyślnie naprawy wykonywane są na oryginalnych podzespołach.

2. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać naprawę na tzw. zamienniku, niniejsze żądanie zostaje każdorazowo uwzględnione na dokumencie przyjęcia na serwis.

3. W przypadku podzespołów zamiennikowych serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa montażu takich części tj. zwarcia, nieprawidłowosć działania poszczególnych

podzespołów.

Usterki ukryte

1. Odddając urządzenie do serwisu zleceniodawca oświadcza, że urządzenie nie posiada ukrytych wad i innych usterek aniżeli będące przedmiotem naprawy.

Jeśli takowe posiada a nie zostało to nadmienione podczas zdawania sprzętu serwis jest wyłączony z odpowiedzialności w zakresie naprawy tych usterek.

2. Xiaomi Outlet ma prawo odmówić dalszego wykonywania naprawy bądź w ogóle zaniechać podjęcia próby w przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia usterek ukrytych.

3. Xiaomi Outlet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia podejrzenia iż naprawa może narazić podmiot wykonawczy na straty

bądź stopień uszkodzeń sprzętu wyklucza zasadność naprawy.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika znajdujące się na smartfonie jeśli nie ma szczególnej konieczności nie ingerujemy w zawartość pamięci urządzenia.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki ujawnione po dokonaniu naprawy JEŚLI przedmiotem naprawy był sprzęt po kontakcie z cieczą lub uszkodzeniu mechanicznym.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zostawione przez klienta zewnętrzne nośniki pamięci, karty sim, szufladki kart sim, pokrowce, obudowy, szkła hartowane i wszelkie inne zewnętrzne elementy które nie stanowią przedmiotu naprawy.

Diagnostyka i odzyskiwanie danych

1. W przypadku niepowodzenia naprawy z przyczyn niezależnych tj. brak dostępności części, odmowa dokonania naprawy po przedstawieniu kosztorysu serwis zastrzega sobie prawo do

pobrania opłaty diagnostycznej w wysokości od 30 do 50zł w zależności od wolumenu czasowego poświęconego na naprawę sprzętu, gdzie 30zł - odpowiada 1,5h pracy serwisu.

2. W przypadku odzyskiwania danych opłata diagnostyczna 50zł uiszczana jest każdorazowo podczas zlecenia usługi niezależnie od finalnych rezultatów. Wynika to ze specyfiki usługi:

szyfrowanie danych w niektórych wersjach Androida etc.

Gwarancja

1. Na naprawy dokonywane przez serwis Xiaomi Outlet udzielana jest 3 miesięczna gwarancja w przypadku napraw na częściach zamiennych i 6 miesięczna w przypadku oryginalnych części oraz 12 miesięcy gwarancji na płyty główne wymienione przez serwis.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, przepięć prądu wywołanych użyciem uszkodzonych kabli i ładowarek oraz usterek spowodowanych kontaktem z cieczą.

3. Realizacja zgłoszeń reklamacyjnych odbywa się z użyciem wewnętrznego narzędzia serwisowego tj programu Serwisant Online, postępy prac oraz wynik ekspertyzy zostaje załączony do zgłoszenia serwisowego. Klient ma dostęp do zgłoszenia reklamacyjnego przez indywidualny adres url naprawy, QR kod oraz poprzez link wysłany na adres e-mail.

4. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych realizowanych w modelu door2door klient otrzymuje ekspertyzę serwisową wraz ze sprzętem na wskazany przez siebie adres do doręczeń. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji z uwagi na niespełnienie warunków: uszkodzenie mechaniczne, upłynięcie biegu gwarancji - klient zostaje obciążony opłatą diagnostyczną 50zł oraz kosztem wysyłki 20zł.

5. Podczas przedkładania sprzętu na serwis klient ma możliwość określenia rodzaju świadczenia reklamacyjnego z jakiego zamierza skorzystać, rękojmia bądź gwarancja. W przypadku procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi klient zobowiązany jest do przedłożenia pisma reklamacyjnego oraz paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego rozpatrywanego z tytułu gwarancji klient zobowiązany jest do przedłożenia paragonu fiskalnego, faktury VAT lub zgłoszenia przyjęcia naprawy / wydania z serwisu urządzenia z programu Serwisant Online używanego przez firmę Xiaomi Outlet do ewidencji zgłoszeń serwisowych.

Odbiór i magazynowanie sprzętu


1. W przypadku nieudanej naprawy klient ma 30 dni na odbiór sprzętu z serwisu. Po przekroczeniu niniejszego okresu doliczana jest opłata 25pln brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze.


2. Upływ czasu liczony jest od momentu poinformowania klienta o ukończonej naprawie bądź telefonicznie, bądź mailowo bądź smsowo.


3. Sms oraz e-mail wysłany do klienta na dane podane w zgłoszeniu naprawczym uznaje się za doręczony.


4. W przypadku udanej zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za magazynowanie sprzętu po upływie 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o ukończeniu naprawy przez klienta.


5. W uzasadnionych przypadkach serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naliczenia opłat za magazynowanie sprzętu.

  1. Serwis zastrzega sobie prawo do utylizacji wszystkich nieodebranych sprzętów co do których przekroczony został okres magazynowania 90 dni bądź łączny koszt opłaty magazynowej przekroczył rynkową wartość urządzenia z uwzględnieniem amortyzacji.

Odstąpienie od wykonania naprawy

1. Odstąpienie od wykonania naprawy po przyjęciu sprzętu do naprawy wiąże się z naliczeniem opłaty stanowiącej ekwiwalent poniesionych kosztów związanych z rozpoczęciem naprawy.

2. Ekwiwalent kosztów poniesionych z rozpoczęciem naprawy wynosi nie mniej niż 50zł brutto i nie więcej niż 100zł brutto. Przy czym stawkę 50zł stosuje się w przypadku braku konieczności zamawiania komponentów do naprawy natomiast 100zł uwzględnia koszty zamówienia i zwrotu części dedykowanych do przedmiotowego zlecenia.

3. W przypadku odstąpienia od zlecenia naprawy ze strony klienta, serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia ze zdemontowanym elementem uszkodzonym jeśli klient uprzednio nie złożył dyspozycji zwrotu uszkodzonych komponentów po ukończeniu naprawy.

4. Serwis wyłącza odpowiedzialność za roszczenia konsumenckie dotyczące poprawności działania urządzenia w sytuacji odstąpienia od wykonania naprawy.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami montażu jak również demontażu komponentu w przypadku gdy żądanie odstąpienia od wykonania naprawy zostanie poprzedzone ukończeniem realizacji zgłoszenia.

6.  Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji naprawy jeżeli istnieje uzasadniona obawa iż realizacja naprawy mogłaby narazić serwis na straty finansowe lub wizerunkowe.

7.  Odstąpienie od realizacji naprawy o którym mowa w pkt. 5 rozdziału Odstąpienie od wykonania naprawy nie ma zastosowania do zgłoszeń dotyczących naprawy nie uruchamiających się urządzeń software/hardware oraz pozostałych w których występuje konieczność lutowania elementów.